Saturday, 13 July 2024
Eec Time Team

อัปเดตราคา 'หมู - ไก่ - เนื้อ' ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565

อัปเดตราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาด ราคาอาหารสด ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่ไก่ รวมไปถึงราคาผักสด เช็กกันเลย...

24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ

24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 องค์การสหประชาชาติ หรือ ‘ยูเอ็น’ (United Nation : UN) ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ จึงถือเอาวันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปีเป็น ‘วันสหประชาชาติ’

24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 องค์การสหประชาชาติ หรือ 'ยูเอ็น' (United Nation : UN) ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง โดยมีประเทศสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้ง 51 ประเทศ นำโดยประเทศมหาอำนาจของโลกอย่าง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต และจีน ลงนามให้สัตยาบันรับรอง 'กฎบัตรสหประชาชาติ' (United Nations Charter) ซึ่งเป็นธรรมนูญของสหประชาชาติมีผลบังคับใช้ 

ยูเอ็นเป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทั่วโลกเกิดสันติภาพและความยุติธรรม มีความมั่นคงระหว่างประเทศ พัฒนาสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานของชาติต่างๆ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 192 ประเทศ (เกือบทุกประเทศในโลก) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก และถือเอาวันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปีเป็น 'วันสหประชาชาติ'

อัปเดตราคา 'หมู - ไก่ - เนื้อ' ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2565

อัปเดตราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาด ราคาอาหารสด ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2565 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่ไก่ รวมไปถึงราคาผักสด เช็กกันเลย...

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฟ้ารำเพยภมราภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทรา พระบรมราชินี) เมื่อพระชนมายุได้ 9 พรรษา ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น 'กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรลังกาศ' ต่อมาเมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น 'กรมขุนพินิตประชานาถ' บรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 ทรงพระนามว่า 'พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว'

เนื่องจากขณะนั้นมีพระชันษาเพียง 16 ปี ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และสถาปนากรมหมื่นบวรวิชัยชาญ พระโอรสองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระมหาอุปราช

ระหว่างที่สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้สำเร็จราชการอยู่นั้น สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ก็ทรงใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาเป็นอันมาก เช่น โบราณราชประเพณี รัฐประศาสน์ โบราณคดี ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ วิชาปืนไฟ วิชามวยปล้ำ วิชากระบี่กระบอง และวิชาวิศวกรรม

อัปเดตราคา 'หมู - ไก่ - เนื้อ' ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2565

อัปเดตราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาด ราคาอาหารสด ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2565 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่ไก่ รวมไปถึงราคาผักสด เช็กกันเลย...

22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวรวิหาร

ก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีทรงผนวช ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชทานกระแสพระราชดำรัสในการที่จะทรงผนวชแก่พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะทูต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราช ซึ่งเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย แจ้งข้อพระราชดำริที่จะบรรพชาอุปสมบท และขอให้ทุกฝ่ายสมัครสมานกันรักษาประเทศ ทรงขอบใจรัฐบาลที่รับภาระเตรียมการบรรพชาอุปสมบท

ครั้นเสร็จพระราชพิธีภายใน พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยแล้ว จึงเสด็จฯ มายังพระที่นั่งสุทไธสวรรค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออกสีหบัญชร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสว่า

“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงได้มาประชุมกัน ณ ที่นี้ ขอถือโอกาสแจ้งดำริ ที่จะบรรพชาอุปสมบทให้อาณาประชาราษฎรทราบทั่วกัน

อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของเรา ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคําสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพรียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเสื่อมใสยิ่งนัก  ข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่า ถ้าโอกาสอำนวยก็น่ารักได้อุปสมบทในพระศาสนาตาม ประเพณีสักเวลาหนึ่ง ซึ่งมักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งด้วย 

และนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์มาเป็นเวลาช้านานพอสมควรแล้ว น่าจะเป็นโอกาสที่จะทําตามความตั้งใจไว้นั้นได้แล้วประการหนึ่ง อนึ่ง การที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงมีพระคุณูปการในส่วนตัวข้าพเจ้าได้หายประชวรในครั้งหลังนี้ ก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่ข้าพเจ้าเป็นอันมาก มาคํานึงเห็นว่า ถ้าในการที่ข้าพเจ้าจะอุปสมบทนี้ ได้พระองค์ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยแล้ว ก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธา เคารพ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในพระองค์ท่านได้อย่างเหมาะสมด้วยอีกประการหนึ่ง อาศัยเหตุเหล่านี้จึงได้ตกลงใจจะอุปสมบทในวันที่ 22 เดือนนี้

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีพยาบาล

วันนี้ (21 ต.ค.65) ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สืบเนื่องจาก วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเอนกอนันต์ ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ สร้างเสริมพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะเพื่อเป็น การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ระยอง จัดงาน 'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565' เตรียมสำรวจต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี บำรุงรักษาและอนุรักษ์ให้เป็นต้นไม้ทรงคุณค่า 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ต.ค.65 ที่สวนพฤกษาศาสตร์บ้านเพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง และสวนพฤกษาศาสตร์บ้านเพ มีนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยในงานมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ นิทรรศการด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ถูกวิธี เป็นต้น

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ชาวจังหวัดระยอง รวมทั้งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ก่อนที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” หรือ “วันรักต้นไม้แห่งชาติ”

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.และภรรยาใจปล้ำ!! ควักเงินแสนสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและภรรยาใจปล้ำ!! ควักเงินแสนสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 3 ในพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ ขณะที่หน่วยงานจัดสรรงบสร้างบ้านซ่อมแซมและสร้างบ้านอีก 9 หลัง มอบให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ (20 ต.ค. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ นางดรุณี พูนประสิทธิ์ ภรรยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายก อบจ.สระแก้ว ,นายสุริยา งามสุคนธ์รัตนา นายก อบต.เขาฉกรรจ์ และนางสาวอรณิชา ไชโย กำนันตำบลเขาฉกรรจ์ ร่วมกันมอบบ้านพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องชุดนอน ให้กับ นายวันนา ศรีพุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 161 ม.5 ต.บ้านเนินมะค่า ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ และมอบเงินสดให้จำนวนหนึ่ง โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีรับมอบท่ามกลางความดีใจของชาวบ้านที่ได้มีบ้านหลังใหม่

ทั้งนี้ นางดรุณี พูนประสิทธิ์ บอกว่า ตนเองและครอบครัวได้ให้ความสำคัญและตั้งใจจะตอบแทนสังคม จึงได้คัดเลือกบ้านที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม และเป็นกลุ่มผู้ยากไร้ในพื้นที่ แล้วสร้างบ้านขึ้นให้ใหม่ทั้งหลัง โดยใช้เงินส่วนตัวทั้งหมด สร้างไปในราคากว่า 120,000 บาท ซึ่งเป็นการสร้างบ้านหลังที่ 3 เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์ได้มีที่อยู่ที่พักอาศัยที่ดีขึ้น และเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยได้ให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้หาช่างมารับดำเนินการสร้างบ้านขึ้นใหม่ จนเป็นบ้านหลังขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร บ้านโล่งกว้าง มีห้องน้ำในตัว ปรับพื้นดินใหม่รอบตัวบ้าน และติดตั้งไฟรอบบ้าน 3 จุด ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 30 วัน จึงแล้วเสร็จ


ที่มา : https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2357350

อัปเดตราคา ‘หมู-เนื้อ-ไก่’

อัปเดตราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาด ราคาอาหารสด ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่ไก่ รวมไปถึงราคาผักสด เช็กกันเลย..


TRENDING
© Copyright 2022, All rights reserved. Eec Time Thailand
Take Me Top